Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Algemene voorwaarden

alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden voor leveringen en uitvoering van werken.
1 RESCO Gevelreiniging en impregneren, gevestigd en kantoorhoudende te Ruurlo;
2 Resco-impregneren.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Ruurlo;
3 kalkzandsteen-impregneren.nl gevestigd en kantoorhoudende te Ruurlo;
4 Hetisolatieteam.nl gevestigd en kantoorhoudende te Ruurlo;

Verder te noemen in enkelvoud: “Resco.
1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering van werken geschieden met inachtneming van onderstaande algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

OFFERTES EN AANBIEDINGEN
2. Offertes en aanbiedingen door Resco aan de wederpartij uitgebracht zijn vrijblijvend, zodat de wederpartij daaraan geen rechten kan ontlenen.

PRIJZEN
3.1. Door Resco opgegeven prijzen zijn richtprijzen, tenzij schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen. indien een aanbieding is gemaakt ook als deze de status opdracht heeft gekregen , mag Resco foutieve prijsaanbiedingen of omschrijving van uit te voeren werk in overleg met de opdrachtgever corrigeren.
3.2. Resco heeft de bevoegdheid om prijsstijgingen als gevolg van overheid- maatregelen, c.q. maatregelen van haar leveranciers c.q. anderszins ontstaan aan de wederpartij door te berekenen.
3.3. Voorzover bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs als bedoeld in lid 1 is overeengekomen heeft de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden wanneer een prijsstijging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
3.4. De bevoegdheid als bedoeld in lid 3 heeft de wederpartij niet, wanneer de prijsverhoging uit de wet voortvloeit.
3.5. Voorzover een transactie met Resco reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, geldt een ontbinding als bedoeld in lid 3 slechts voor de toekomst.
3.6. Prijzen welke worden gefactureerd zijn conform de afgegeven offerte of mondelinge overeenkomst. Bij uitvoering van werken m.b.t. voegwerken wordt voor het invoegen van een strekkende meter rollaag en/of alle op kant gemetselde stenen een vierkante meter gefactureerd.
3.7. Schoorstenen: werkzaamheden uit te voeren aan schoorstenen hebben altijd een starttarief van € 100,- ongeachte de werkzaamheden. Inbegrepen zijn de voorrijkosten.
3.8. Voor kleine werken welke een tijdsduur hebben van minder als 30 minuten wordt een werktarief gerekend van € 1,- p/minuut.
3.9. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld of overeengekomen.

UITVOERING
4.1. Resco zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen overeenkomstig de stand van wetenschap en techniek uitvoeren.
4.2. Resco is bevoegd bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gebruik te maken van die zaken en personen die haar goeddunkt.
4.3. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen werken in gedeelten geschiedt zal ieder gedeelte als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.

AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Resco is niet aansprakelijk voor schade door haar toegebracht aan de wederpartij of aan een derde bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden – met inbegrip van werkzaamheden in verband met het doen van prijsopgaven, inspecties, garanties e.d. in de ruimste zin des woord – ook voor zover deze een gevolg is van opzet en/of grote schuld van door haar bij uitvoering van de werkzaamheden gebruikte hulppersonen of een gevolg is van gebrekkige zaken door Resco gebruikt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen. De opdrachtgever zal ingeval van particulier werk zijn of haar buren informeren m.b.t. overlast, stof straalzand e.d. . Resco zal bij gereed werk zoveel mogelijk dit stof en of straalzand verwijderen.
5.2. De wederpartij dient Resco volledig te vrijwaren voor aanspraken door derden op schadevergoeding op Resco, uit welken hoofde ook.
5.3. Iedere uitkering, die de wederpartij ontvangt uit welken hoofde dan ook als vergoeding voor schade waarvoor Resco op grond van de wet aansprakelijk is, strekt in mindering op de door Resco te betalen schadevergoeding.
De wederpartij is verplicht om Resco op eerste verzoek dienaangaande te informeren onder overlegging van door Resco ter zake gewenste bescheiden. Voor zover door Resco gewenst is de wederpartij verplicht om op eerste verzoek van Resco vorderingen die de wederpartij op derden ter zake van schadevergoeding als hiervoor genoemd heeft aan Resco over te dragen en medewerking te verlenen aan de overdracht in de ruimste zin des woord.
Mocht er sprake zijn van schade zal de vergoeding hiervoor nimmer meer bedragen dan het offerte of factuur bedrag dat bij U in rekening is of wordt gebracht.

BETALING

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum zonder verrekening en korting, tenzij de wet dit toestaat, contant op het kantoor van Resco dan wel op een door Resco aan te geven rekeningnummer bij een Nederlandse bankinstelling in Nederlandse valuta. Indien de verrichte werkzaamheden/geleverde diensten in onderaanneming zijn uitgevoerd, dient, in afwijking van de in het vorige lid genoemde termijn, betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Facturering vindt wekelijks plaats, per gereed onderdeel wordt een factuur gestuurd.
6.2. Het door de wederpartij verschuldigde wordt verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2 procent, die echter bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum niet behoeft te worden betaald.
6.3. Bij overschrijding door de wederpartij van de betalingstermijn als vermeld in lid 1, is hij zonder nadere ingebrekestelling rente verschuldigd over het factuurbedrag, zijnde 1 % per maand of een gedeelte daarvan meteen minimum van ad ? 25,– alsmede administratiekosten ad ? 25,–.
6.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Resco moeten worden gemaakt ter incasso van haar vordering op de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij.
6.5. Bij overschrijding van enige betalingstermijn heeft Resco het recht haar werkzaamheden voor wederpartij op te schorten, totdat door wederpartij het aan Resco verschuldigde aan hoofdsom, rente en kosten is voldaan.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
7. Voorzover door Resco aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden materialen en/of andere zaken zijn verkocht, dan geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de eigendom van die materialen en/of zaken pas overgaat op de wederpartij op het moment dat de koopprijs voor deze materialen met rente en kosten als bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4 aan Resco zijn voldaan.

GARANTIE EN REKLAMES

8.1. Resco garandeert de door haar uitgevoerde werkzaamheden gedurende een nader met de wederpartij schriftelijk overeen te komen termijn, waartoe aan de wederpartij een garantieverklaring zal worden uitgereikt. Resco garandeert de door haar geleverde materialen en/of zaken niet verder dan dat de leverancier, fabrikant of importeur deze aan Resco garandeert.
8.2. De door Resco gegeven garantie op door haar uitgevoerde werkzaamheden gaat nimmer verder dan het kosteloos vervangen en/of repareren van eventuele gebrekkige onderdelen, naar keuze van Resco, en het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden tot het overeengekomen resultaat is bereikt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
8.3. Garantie wordt ook verleend onder dezelfde voorwaarden op de werkzaamheden als vermeld in lid 2.
8.4. Geen aanspraak op garantie bestaat:
– wanneer niet tijdig binnen de garantieperiode is gereclameerd door de wederpartij, schriftelijk en met opgave van de klachten.
– wanneer wederpartij zelf of via derden werkzaamheden heeft doen uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Resco;
– wanneer wederpartij tekort schiet in haar verplichtingen uit welken hoofde ook jegens Resco, zulks met inachtneming van artikel 6 lid 5;
– wanneer het gebrek in de uitvoering is veroorzaakt door niet aan Resco toe te rekenen omstandigheden c.q. omstandigheden die niet voor haar risico komen, in de ruimste zin des woord, maar met name verborgen gebreken van de constructie waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd, scheurvorming en verzakkingen in c.q. van die constructies, handelingen of nalatigheden van de wederpartij die de werkzaamheden in ongunstige zin be﮶loeden.
8.5. Reclames door de wederpartij omtrent het niet goed uitvoeren door Resco van de overeengekomen werkzaamheden, anders dan garantieaanspraken, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk ter kennis van Resco te worden gebracht.
Bij gebreke van tijdige reclame wordt vermoed, behoudens tegenbewijs door de wederpartij, dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Wanneer een reclame tijdig wordt ingediend heeft Resco de bevoegdheid de klacht te controleren, waartoe de wederpartij haar in de gelegenheid dient te stellen, op straffe van verval van diens rechten. Wanneer een klacht gegrond is, is artikel 8 lid 2 van overeenkomstige van toepassing.
8.6. Bij of na uitvoering van isolatiewerkzaamheden kan het voorkomen dat Insula certificering uw woning bezoekt voor een kwaliteitscontrole.

BIJZONDERE BEPALINGEN
9.1 Al onze prijzen bij uitvoering van werken zijn gebaseerd op normale werkdagen van maandag t/m vrijdag van 07.30 t/m 16.15.
9.2 Tijdens deze werkuren dient een bouwplaats cq object toegankelijk en veilig te zijn voor onze medewerkers.
9.3 Wachturen ontstaan buiten de schuld van Resco en of invloedsfeer worden volgens het urentarief berekend. Onverrichte zaken huiswaarts keren buiten de schuld van Resco behouden wij ons het recht alle tijd en gemaakte kosten bij de opdrachtgever te declareren.
9.4 Schades ontstaan door aanwezige bouwkundige gebreken komen niet voor rekening van Resco.
9.5 Resco behoudt zich het voorrecht te factureren zonder een prestatiebon van de opdrachtgever.
9.6 Indien hang klim of steigerwerk niet conform de Arbo eisen is opgebouwd en hierdoor oponthoud ontstaat zal dit aangemerkt worden als zijnde wachturen.